CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

Sme sestry Congregatio Jesu, našou zakladateľkou je Mária Wardová.Maria Ward

Poslaním Congregatio Jesu je brániť a šíriť vieru a pomáhať ľuďom k dosiahnutiu kresťanskej dokonalosti. Viac o našej charizme a poslaní nájdete na webovej stránke www.congregatiojesu.com.

Prvé sestry Congregatio Jesu prišli na Slovensko v roku 1628 do Prešporku (Bratislavy). V tých časoch boli pod ochranou arcibiskupa Pázmaňa. Venovali sa dievčenskej mládeži. Avšak ich pôsobenie bolo veľmi krátke. Už v roku 1632 museli Prešporok opustiť.

Druhý príchod je datovaný na 22. augusta 1882. Na pozvanie košického biskupa PhDr. Konštantína Schustera (1877 – 1899) prišli „anglické panny“ zo St. Pöltenu (Rakúsko) do Prešova. Čakala ich nová katolícka dievčenská škola a pri nej kláštor (v dnešných časoch známy ako Sancta Maria).

Vnútorná dynamika našich Konštitúcii je zameraná na poslanie. V zásade sme otvorené pre všetky možnosti, aby sme pomáhali ľuďom. Naša činnosť je rôznorodá, napr. práca v školách, v ústavoch pre mentálne postihnutých, v sociálnej oblasti – pomoc týraným ženám. Jednou z činností je aj pečenie hostií.

Pred rokom 1900 veriaci pristupovali k svätému prijímaniu len v určené dni v roku alebo na cirkevné sviatky, preto nebolo potrebné veľké množstvo hostií. V tomto období ich piekli a vykrajovali kostolníci pri farách alebo farské gazdiné. Rehoľné spoločenstvá piekli hostie na sväté omše, slúžené v ich kláštoroch.

Pápež Pius X. (1903 – 1914) odporúčal časté, ba denné sv. prijímanie. V roku 1905 vydal dekrét o sv. prijímaní. Dovolil podávanie Eucharistie deťom vo veku, keď už dokážu rozlíšiť obyčajný chlieb od eucharistického. Tieto nové odporúčania sa prejavili aj zvýšenou potrebou hostií.

Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 vznikol nový Československý štát. Situácia v mladej republike nebola príliš naklonená náboženstvu, ale predsa bolo Slovensko viac katolícke ako Česko.

V roku 1920 zakúpili naše sestry dva stroje na pečenie hostií a začali piecť hostie pre prešovskú farnosť v kláštore Sancta Maria. 24. mája 1930 sestry ponúkli hostie zodpovedajúce cirkevným predpisom aj kňazom košickej diecézy. Biskup Jozef Čársky (1925 – 1962) ponuku prijal a zverejnil oznam (po latinsky) v obežníku pre kňazov: „Inštitút Anglických panien Sancta Maria v Prešove na svoje vlastné náklady si zabezpečil elektrický stroj na prípravu hostií pre sv. omše a sväté prijímanie a pri tejto príležitosti sa ponúka možnosť pre kňazov z diecézy získavať hostie, ktoré zodpovedajú cirkevným predpisom. Teda vyzývam klérus, aby si zabezpečovali hostie v tomto Inštitúte. Adresa: Ústav Sancta Maria, Prešov".

1.8.1950 bola výrobňa štátnou mocou prevedená pod Slovenské chrámové družstvo – Bratislava, potom ju prevzalo České chrámové družstvo – Praha, neskôr premenované na Českú chrámovú službu – Praha. V roku 1956 Výrobňu hostií prevzal Spolok sv. Vojtecha (SSV).

Od 1. januára 1991 patrila Výrobňa hostií Ústrednej charite na Slovensku (ÚCHS), ktorá neskôr zmenila svoj názov na Slovenskú katolícku charitu (SKCH).

Dňa 16.3.1999 rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bola Výrobňa hostií vrátená sestrám Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie (od roku 2002 pod názvom Congregatio Jesu).

Výrobňa hostií bola od svojho vzniku na týchto miestach:

  • 1921 - 1950 Prešov
  • 1950 - 1952 Spišská Sobota
  • 1952 – 1960 Ivanka pri Nitre
  • 1960 – 1999 Báč
  • 1999 – 2006 Zborov
  • od januára 2007 Prešove